Wybierz lokalizację, aby zobaczyć ofertę dla swojego sklepu

Nie mamy sklepu w tym mieście.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.intermarche.pl (określanego dalej jako “Serwis”), prowadzonego przez spółkę SCA PR Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzmiu, przy ul. Św. Mikołaja 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 44594, kapitał zakładowy w wysokości: 83.000.000 zł (wpłacony w całości), NIP 782-197-70-18, e-mail komunikacja@muszkieterowie.pl (określanej dalej jako “SCA PR Polska”).

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.intermarche.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.intermarche.pl

I. Dane osobowe

1. Niniejsza polityka prywatności serwisu www.intermarche.pl (dalej określanego jako „Serwis”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest spółka SCA PR Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu (adres: ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044594; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.000,00 zł; REGON 631030739, NIP 7821977018, adres poczty: komunikacja@muszkieterowie.pl. – zwana dalej „Administratorem” lub „SCA PR Polska”.

3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.

4. Dane osobowe Użytkownika zbierane są w ramach Serwisu:

a) w procesie zamawiania/zapisywania się do newslettera,

b) w ramach formularzy kontaktowych w Serwisie – odrębnie dla konsumentów i kontrahentów.

5. Podane w procesie rejestracji/zamówienia newslettera dane osobowe Użytkownika w postaci adresu e-mail przetwarzane są w celu dostarczania newslettera oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora. Z kolei, dane osobowe Użytkownika podane podczas korzystania z formularza kontaktowego dla konsumentów (adres e-mail) lub dla kontrahentów (adres e-mail, nazwa firmy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres strony www), przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora polegający na marketingu towarów i usług oferowanych w sklepach sieci Intermarche i konieczności złożenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników.

6. Przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na taką formę komunikacji.

7. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych, na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.

8. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach sieci Intermarche – do momentu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli  przetwarzanie wynika z udzielonej zgody lub rezygnacji z otrzymywania newslettera. Jeżeli z przepisów prawa wynikał będzie obowiązek dłuższego przechowywania danych, to wówczas dane te będą przechowywane, aż do upływu tego okresu.

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów marketingowych określonych powyżej, w tym wysyłki newslettera oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie złożone w formularzu kontaktowym. Niepodanie danych osobowych wymaganych przez Serwis, skutkuje brakiem możliwości złożenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym, wysłania newslettera lub realizacji innych celów marketingowych przez Administratora.

13. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach sieci Intermarche będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na analizie dokonanych przez poszczególnych Użytkowników zachowań podczas korzystania z Serwisu i na tej podstawie dopasowywaniu oferty towarów prezentowanych Użytkownikom przez Serwis. Użytkownikom przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.

14. W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Facebook, AT Internet, istnieje możliwość, że dane osobowe Klienta przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach sieci Intermarche, zostaną przekazane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.  Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa Danych osobowych. Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

15. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

16. Kontakt z Inspektorem ochrony danych SCA PR Polska sp. z o.o. jest możliwy pod adresem iod@muszkieterowie.pl lub korespondencyjnie z dopiskiem „dane osobowe”.

II. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje tzw. cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, które mogą być odczytywane przez serwery internetowej przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym użytkownika.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez SCA PR Polska i wykorzystywane przez SCA PR Polska, jak również przez podmioty współpracujące ze SCA PR Polska, w tym w szczególności dostawcę usługi internetowej.

Pliki cookies w ramach Serwisu używane są do:

1) przechowywania klucza sesji niezbędnego do prawidłowego działania aplikacji, jaką jest strona internetowa www.intermarche.pl,

2) przechowywanie danych anonimowych przeglądarki internetowej używanych do tworzenia raportów i statystyk ruchu w obrębie serwisu www.intermarche.pl. Informacje te mogą być później wykorzystywane do celów marketingowych SCA PR Polska, tj. dla przystosowania odpowiednich dla Użytkownika reklam i komunikatów,

3) Przechowywania informacji o wyświetleniu komunikatu o wykorzystywaniu ciasteczek.

Użytkownicy serwisu za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez użytkownika Serwisu przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu a Serwis będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, nie spowoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie.

III. Aplikacja mobilna

Serwis umożliwia korzystanie z aplikacji mobilnej „Intermarche Polska”. Zasady korzystania z aplikacji mobilnej, w tym zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej „Intermarche Polska”.

 IV. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących stosowanej przez SCA PR Polska polityki prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie I Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej komunikacja@muszkieterowie.pl.

 

X
Przeglądaj gazetki w aplikacji mobilnej
Intermarché
POBIERZ w AppStore
X
Przeglądaj gazetki w aplikacji mobilne
Intermarché
POBIERZ w Google Play